Bemærk: Climateminds.dk lukker i løbet af marts 2017, da finansieringen udløber. Udvalgte artikler vil du herefter kunne se på www.experimentarium/klima
Ressourcerum
Forsøg og Cases
Share |

Energinet.dk

Kort over den del af el- og naturgasnettet der ejes og drives af Energinet.dk.

Energinet.dk er transmissionsansvarlig for el og naturgas i Danmark. Vi ejer energiens motorveje - det overordnede el- og naturgasnet i Danmark - og har ansvaret for at skabe fair konkurrence på markedet for el og naturgas til gavn for forbrugerne. Derudover er vi medejere af de elektriske udlandsforbindelser, der går til Norge, Sverige og Tyskland, og vi ejer et stort naturgaslager.

Energinet.dk udbygger transmissionsnettet og forbindelserne til udlandet ud fra en langsigtet og helhedsorienteret planlægning, som tager hensyn til samfundsøkonomien og markedet, miljøet og forsyningssikkerheden. Vi er i gang med at bygge elektriske anlæg, der skal slutte to kommende havmølleparker ved Rødsand og Horns Rev til elnettet, og vi bygger en elektrisk forbindelse mellem Jylland/Fyn og Sjælland - den elektriske Storebæltsforbindelse. Vi undersøger desuden muligheden for nye naturgasforbindelser fra Norge - Skanled - og Polen - Baltic Pipe.

Fakta om energinet.dk:

-    Ca. 500 medarbejdere
-    Hovedsæde i Trekantområdet (Erritsø ved Fredericia)
-    Lokaliteter i Ballerup, Egtved, Tjele, Vester Hassing og Lille Torup
-    Fire datterselskaber: Eltransmission.dk A/S, Gastransmission.dk A/S,   
     Energinet.dk Gaslager A/S og Fibertransmission A/S
-    Medejer af den nordiske elbørs, Nord Pool Spot og af den danske gasbørs,
     Nord Pool Gas.

 Energinet.dk's opgaver som transmissionsansvarlig i Danmark:

-    Sikre en stabil energiforsyning på kort og lang sigt
-    Sikre velfungerende markeder for el og gas
-    Sikre at energisektorens beredskab er velfungerende
-    Eje, drive og vedligeholde naturgastransmissionsnettet
-    Eje, drive, vedligeholde og udbygge eltransmissionsnettet på 400 kV samt
     dele af eltransmissionsnettet på 132 kV
-    Fremme miljøvenlig elproduktion via forskning, udvikling og demonstration
     af nye teknologier
-    Indsamle oplysninger om energisektorens udledning af miljøskadelige
     stoffer

Energinet.dk's gasnet

Fakta om naturgasnettet:

  • 860 km gasrør
  • 46 måler- og regulatorstationer
  • Et gaslager

 

 

Energinet.dk's elnet

Fakta om elnettet:

  • 1.571 km kabler og luftledninger
  • 24 transformer- og omformer stationer

 

 

Sikker forsyning

Energinet.dk har ansvaret for, at der nu og i fremtiden er tilstrækkeligt med el og naturgas i nettet til at dække de samlede forbrug i Danmark. Vi overvåger el- og naturgassystemet og skaber døgnet rundt balance mellem elforbrug og elproduktion. Det sker via aftaler om reserver til elsystemet fra blandt andet elproducenter og større forbrugere. Desuden har vi adgang til beredskabslagre for naturgas.

Et marked med konkurrence

Energinet.dk bidrager til at indrette energimarkedet, så konkurrencen kan fungerer til samfundets og forbrugernes bedste. Vi er medejere af den nordiske elbørs, Nord Pool Spot, og af den danske gasbørs, Nord Pool Gas.

Forskning og udvikling

Energinet.dk har et ansvar for forskning og udvikling og råder blandt andet over en politisk fastlagt ramme, en såkaldt PSO - Public Service Obligation - afgift på 130 mio. kr. årligt til blandt andet udvikling og demonstration af teknologier til miljøvenlig elproduktion. PSO afgiften opkræves via el- og gasregningen.

Miljøvenlig energi

Energinet.dk har til opgave at fremme miljøvenlig energi. Vi udbetaler pristillæg til miljøvenlig elproduktion og betaler for, at miljøvenlige anlæg tilsluttes elnettet. Desuden følger vi løbende udledningen af miljøskadelige stoffer fra el- og kraftvarmeproduktionen. Resultaterne indgår i en årlig miljødeklaration for elektricitet.

Økonomi

Energinet.dk's økonomi skal balancere. Indtægterne opkræves via tariffer på el- og gasregningen, der dækker udgifter til drift, forsyningssikkerhed, miljø og udbygning af transmissionsnettene. Energitilsynet godkender tarifferne.

Selvstændig offentlig virksomhed  

Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved Klima- og Energiministeriet og med egen bestyrelse.

Kilde: Energinet.dk
Forfatter: Pernille Skovmose, Energinet.dk

 

 

Relaterede emner

Energinet.dk's fremtidsscenarier

Link

Energinetdk's hjemmeside
Den eletriske forbindelse over storebælt (bladrevenlig pdf)
Mere om Storebæltsforbindelsen